Teenused

Keeletoimetamine

Tavaliselt töötab keeletoimetaja tekstifaili või käsikirjaga. Keeletoimetaja loeb teksti läbi ja teeb vajalikud parandused, et muuta tekst ladusaks ja üheseltmõistetavaks. Vajaduse korral sõnastab ta ümber lauseid, parandab sõnavalikut, ühtlustab stiili, parandab õigekirja- ja loogikavigu ning kontrollib terminite õigsust. Peale selle tuleb sageli fakte kontrollida, teksti ümber struktureerida või kärpida, lisada joonealuseid märkuseid jms. Täpne tööde maht sõltub toimetatavast tekstist ja selle nõuetest, ent enamasti sisaldab keeletoimetamine ka teksti tehnilist viimistlust (tühikud, märgid, reavahe, kirjatüüp).

Ideaaljuhul on keeletoimetajal alati võimalik töö tellijaga ühendust saada, sest tihti võib tekkida täpsustavaid küsimusi näiteks terminite või teksti sisu kohta. Kui seda teha ei saa, märgib keeletoimetaja täpsustamist vajavad või vastuolulised kohad eraldi välja ning juhib neile tähelepanu töö üleandmisel. Tihe koosöö tellijaga on äärmiselt oluline, sest täiusliku lõpptulemuse tarbeks peame teadma, mida klient meilt ootab.

Korrektuur ja väljastusülevaatus

Korrektuur on sisuliselt keeletoimetamise kergem ja kiirem variant. Korrektuuri käigus keeletoimetaja põhjalikke ümbersõnastusi ette ei võta, vaid parandab elementaarsed trüki- ja kirjavead ning tehnilised apsakad. Korrektuuri soovitame tellida tekstidele, mis on juba varem toimetatud või milles ei saa esineda suuri keelelisi möödalaskmisi (napisõnalised tootekataloogid, reklaamid jms). Korrektuuri loeme nii tekstifailidele, pdf-failidele kui pdf-i väljatrükile. Kas konkreetset teksti lugeda failis või paberil, otsustame teksti iseloomu silmas pidades koostöös kliendiga.

Väljastusülevaatus on mõeldud juba toimetatud tekstile viimase lihvi andmiseks. Toimetamise ja küljendamise käigus võib teksti sisse näpuvigu tekkida, mis väljastusülevaatuse ajal parandatakse. Väljastusülevaatus tehakse pdf-failis või paberil.

Tõlke toimetamine ja tõlketööd

Tõlke toimetamise ajal kontrollib keeletoimetaja peale keelekasutuse ka tõlketeksti vastavust algtekstile. Kuigi paljud filoloogid tegutsevad nii tõlkija kui toimetajana, ei tohiks üks inimene kunagi nii teksti tõlkida kui ka toimetada. Enda loodud teksti on ka kõige kogenumal toimetajal raske hinnata, seega tuleks tõlked alati keeleliselt toimetada lasta. Pakume tõlketöid ja tõlke toimetamist suunal inglise-eesti-inglise. Tõlketööde hinna sisse kuulub ka keeleline toimetamine, mida teeb vastavat keelt emakeelena kõnelev toimetaja.

Tekstide koostamine

Ettevõtetel on tihtipeale tarvis koostada tekste reklaam- või kliendilehtedesse, interneti kodulehele vms. Kõik aga ei ole sündinud, pastapliiats pihus. Meie tuleme siin appi. Loome tekste tihedas koostöös kliendiga, kes annab lähteülesande ning teemad ja eesmärgi, millele tekst peab vastama. Meie kirjutame tekstid valmis ja vormistame need keeleliselt korrektseks.

Kodulehetekstide loomisel on oluline, et tekstide autor oleks ühtmoodi kodus nii kirjutamises kui ka internetiturunduses. Veebitekstidel on väga oluline roll selles, et otsingumootorid Sinu kodulehe üles leiaksid. Optimeerime teksti õigetele sõnadele, mis esinevad piisavalt tihti.